Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan Wijnkoperij H.F.A. Okhuysen B.V., gevestigd te Haarlem (hierna: "Okhuysen") eigenaar is.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Okhuysen, en worden beschermd door (internationale) wetgeving. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Okhuysen te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Okhuysen geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert. Okhuysen sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

 • de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
 • de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van Okhuysen geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, software en andere objecten;
 • (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek van de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s). Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 • Koppelingen naar websites die niet van Okhuysen zijn

  De Okhuysen - websites kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. Okhuysen heeft geen zeggenschap over die sites. Okhuysen is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

  Misbruik

  Okhuysen zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. Okhuysen behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Okhuysen de toegang tot de webpagina monitoren.

  Toepasselijkheid

  Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Okhuysen - website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar vineus@okhuysen.nl.

  Inloggen

  E-mailadres:
  Wachtwoord:
  Wachtwoord vergeten
  Registreren
  Inloggen

  Nieuwsbrief

  Op de hoogte blijven van het laatste wijnnieuws?

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
  U bent opgenomen in het abonneebestand. Hartelijk dank voor uw aanmelding!